Aktualności

 • 2014-02-22 20:13:38

  Herceptyna w przypadku malych guzków

  Rozpoznanie kliniczne: Nieregularny fragment tkankowy średnicy 3cm z rozciętym guzkiem makroskopowo wielkości około 1cm. Zmiana została usunięta bez marginesu zdrowych tkanek. Rozpoznanie histopatologiczne: Carcinoma ductale invasivum, G2. Ognisko nowotworowe makroskopowo mierzy około 8mm średnicy i zostało usunięte z niewielkim 1mm marginesem zdrowych tkanek w obrębie jednej z granic cięcia chirurgicznego. Receptor ER ujemny, Receptor PR ujemny, HER2 3+ dodatni, silny odczyn błonowy w około 70% komórek nowotworowych, K67-odczyn dodatni w około 8% komórek nowotworowych. Docięcie zostało poszerzone, oraz wykonano biopsję węzła wartowniczego - nie znaleziono tam już komórek nowotworowych. Zaproponowane leczenie: 4 cykle chemioterapii wg schematu AC (doscorubicyna 103 mg/di.v., cyklofosfamig 1030 mg, następnie planowana jest radioterapia, herceptyna nie może być zastosowana z powodu zbyt małej średnicy guza 8mm, a fundusz refunduje powyżej 1 cm. Czy to nie ryzykowne nie mieć herceptyny?
 • 2014-02-22 20:08:18

  Interpretacja wyniku i ocena leczenia

  Prosiłabym o interpretację wyników mamy (45 l) i poradę, opinię dotyczącą leczenia. Najpierw wynik badania mikroskopowego z zeszłego roku (początek choroby): Carcinoma lobulare invasivum G2 mammae, E-cadherin (-), Infiltrationes carcinomatosae perineurales S100 (+), MIB 1 (+) w około 20 % komórek raka, Fibrosis, adenosis et ductectasiae mammae, ER odczyn pozytywny +++ w 100% komórek, PR odczyn pozytywny +++ w 100% komórek, HER 2 odczyn negatywny w komórkach raka. Amputowano całą pierś wraz z węzłem wartowniczym, inne węzły czyste. Nie zastosowano chemioterapii, podjęto terapię hormonalną Tamoxifenem i Zoladexem. Niecały rok po pierwszej operacji i leczeniu Tamoxifenem, Zoladexem znowu zaczęło coś się dziać.. Na prawej piersi wykryto hypoechogeniczny lity guzek - wycięto go, w badaniu nie wykryto obecności komórek rakowych. W dołach pachowych: w prawym tłuszczowe węzły chłonne 27x7 mm, w lewym tłuszczowe węzły chłonne 17x7 mm i pojedynczy odczynowy węzeł 9x5 mm. Oprócz tego jest przerost endometrium - ok. miesiąc temu zabieg abrazji - w pierwszym badaniu nie wykryto komórek rakowych, jednak nadal czekamy na drugie badanie już po abrazji. 1. Jak zinterpretować pierwszy wynik, jakie może być rokowanie? Czy według Pani podjęto dobre leczenie? Ogólny stan zdrowia oceniam jako dobry, uciążliwe są jednak uderzenia gorąca i problemy ze snem. 2. Czy jeśli w tak krótkim okresie zaczęły się pojawiać guzki, to czy jest duża szansa na to, że będą się pojawiały? I co może być przyczyną ich powstawiania, skoro pierwszy guzek był hormonozależny, a zastosowano hormonoterapię? Jest jakaś zależność? Czy to, że wykryto w tak krótkim czasie od rozpoczęcia leczenia nowe guzki nie powinno sprzyjać zmianie leczenia? 3. Jak wygląda sprawa węzłów chłonnych? Czy są to duże wartości i jest się czym niepokoić?
 • 2014-02-19 17:36:49

  Jakie są rokowania

  ad1.1 Naciekajacy rak przewodowy (NST) 2 stopień wg Blooma. Ponadto w guzie w licznych przewodach DCIS. G2, G3 (comedocarcinoma) ad1.4 Przewody z cechami DCIS dochodzą do kaudalnej granicy cięcia. Utkanie raka inwazyjnego w odległosci 2.5mm od kaudalnej granicy cięcia oznaczonej tuszem. ad1.5 Utkanie naciekajacego raka przewodowego znajduje sie w odległości 13mm od pachowej granicy ciecia. Przewody z cechami DCIS znajdują się w odległości 8.5mm od pachowej granicy ciecia. ad1.6 Wolna od nacieku raka. W kilku naczyniach widoczne są drobne gniazda komórek rakowych (LV1). Węzeł chłonny wartowniczy oznaczoczy z przerzutem raka, największy wymiar wynosi 3.5mm IHC w 2436/14: synaptofizyna (-) chromogranina (-), pT2N19sn0Mx, LV1. Guz o srednicy 25mm receptory dodatnie w 90%; her2 ujemne; ki67 73%. Wiem, że czeka mnie docinka węzłów. Czy z takim wynikami sa jakieś szanse? Jakie są rokowania?  
 • 2014-02-19 17:32:58

  Interpretacja wyników

  Mojej siostrze (lat 63) 13.11.2013 amputowano lewą pierś. Badanie śródoperacyjne wykazało, że węzeł chłonny był bez zmian nowotworowych (M-00100 T-08000). Wynik końcowy brzmiał: rak przewodowy in situ piersi lewej (G3 wg Van Nuysa, pTIS) (8010/2 T-04030). Amputowano pierś lewą o wymiarach 18,4 x 10,8 x 4,6 cm bez tkanek pachy i płatem skóry 17,2 x 5,8 cm. Masa 309 g. Na granicy kwadrantów zewnętrznych loża po guzie o wymiarach 4,7 x 7,6 x 2,5 cm oddalona 1,7 cm od granicy górnej, 0,3 cm od podłoża i 0,4 cm od skóry. Stan po wycięciu guza: w utkaniu gruczołu liczne ogniska raka przewodowego in situ (typ lity o wysokiej atypii jądrowej z martwicą comedo oraz adenoza włókniejąca ze zwapnieniami. Obecne cechy kanceryzacji zrazików - nie znaleziono inwazji. Wynik badania immunohistochemicznego: odczyn na receptory estrogenów negatywny w ocenionych jądrach komórkowych; odczyn na receptory progesteronu negatywny w ocenionych jądrach komórkowych. Oznaczono białko HER2 za pomocą przeciwciała króliczego Ventana PATHWAY HER-2/neu (4B5). Odczyn pozytywny w komórkach raka in situ (Score=3+). Bardzo proszę o interpretację tych wyników. Po operacji nie zastosowano żadnego leczenia - siostrę poinformowano, że musi pojawiać się co jakiś czas na badania kontrolne.
 • 2014-02-19 17:26:37

  Interpretacja wyników i rokowanie

  Kontynuacja pytania "Interpretacja wyników i rokowanie" z 18.02.14 r.   USG jamy brzusznej i rtg klatki piersiowej tylno-przednie i boczne zostały wykonane przed podaniem 1 chemii. USG: Wątroba jednorodna niepowiększona. Pęcherzyk żółciowy bez złogów. Drogi żółciowe nieposzerzone.Trzustka, śledziona i przestrzeń wokół naczyń bez zmian. W lewej nerce echo złogu 3mm, poza tym obie nerki prawidłowe. RTG: Płuca bez zmian ogniskowych. Serce w normie. Scyntygrafia całego układu kostnego (metoda "whole body" ) z zastosowaniem fosfonianów została wykonana po 3 chemii: Scyntygram kośćca bez ognisk patologicznych gromadzenia znacznika osteotropowego. Zakończono już chemię przed operacją. Ale czy nie powinny zostać wykonane badania dodatkowe lub powtórzyć wcześniejsze zanim dojdzie do operacji? Fakt że guz zmniejszył się na tyle, że nie jest już pod palcami wyczuwalny i to jest pozytywne! Czy badanie ręczne decyduje o podjęciu decyzji o całkowitej amputacji piersi? Czy jest światełko w tunelu że będzie to operacja oszczędzająca?  
 • 2014-02-18 11:52:26

  Interpretacja wyników i rokowanie

  Rozpoznanie: nowotwór złośliwy sutka. Biopsja gruboigłowa piersi prawej: inwazyjny rak piersi NST, co najmniej pT1c (8500/3 T-04020). Opis makroskopowy: 2 wałeczki tkankowe dł.0,9 i 1,5 cm. Opis mikroskopowy: inwazyjny rak piersi NST, jest Bloom-Richardson 2 (3+2+1), zajmuje cały materiał biopsji, receptory zlecone. Wynik badania immunohistochemicznego: wykazano obecność receptorów estrogenowych w 10-75% jąder komórek nowotworowych, wykazano obecność receptorów progesteronowych w mniej niż 10% jąder komórek nowotworowych, oznaczono białko HER2 za pomocą przeciwciała króliczego Ventana PATHWAY HER-2/neu (4B5), odczyn negatywny w komórkach raka naciekającego (score=1+), wykazano ekspresję antygenu proliferacyjnego Ki 67 w około 25% jąder komórkowych, uzupełnienie badania immunohistochemicznego: odczyn z p 63 negatywny wokół ognisk raka CKAE1/AE3+ USG gruczołów piersiowych: stan po BG piersi prawej, pogrubiała skora piersi i obrzęk tkanki podskórnej, na 11 godz. hipoechogenny obszar zaburzonej architektury o przekroju około 40x15 mm rozciągający sie do brodawki, na jego tle mikrozwapnienia - potwierdzony naciek ca, poza tym piersi bez zmian, w dolnym piętrze pachy prawej: węzeł chłonny z zaznaczoną korą, równej grubości 26x6mm - raczej odczynowy, powyżej okrągły hipoechogenny śr. 7mm - najpewniej meta. W górnym piętrze pachy prawej hipoechogenny węzeł chłonny 17x8mm - podejrzany o charakter meta, lewy dół pachowy wolny, BRIDAS 6, obraz sugeruje raka zapalnego z przerzutami do węzłów chłonnych. Zalecono chemie 6xAC przed operacją. Proszę o interpretacje wyników badań wraz z informacją o rokowaniu.
 • 2014-02-18 11:47:49

  Jakie leczenie i rokowania

  Mam 42 lata. w październiku 2012 r. zdiagnozowano u mnie raka piersi carcinoma ductale infiltrans mammae, G3, pT2 N1(sn), 13.11.2012 r. BCT, 30.11.2012 r. Limfangiektomia, nastepnie 6 kursów TAC oraz radioterapia 24 lampy. Miałam wykonywane badania kontrolne, które były bardzo dobre, czuję się dobrze. W styczniu br. wykonałam kontrolny RTG klatki piersiowej. Wynik był następujący: Dość masywne drobnoplamiste zagęszczenia śródmiąższowe mogące odpowiadać lymphangiosis carcinomatosa, przepływ płucny w normie, jamy opłucnowe wolne, serce niepowiększone. Następnie lekarz prowadząca zleciła wykonanie TK. Oto wynik: W miąższu obu płuc liczne drobne zmiany guzkowe o większym zagęszczeniu w obwodowych częściach płuc, zmiany mogą odpowiadać linfangitis carcinomatosa. Poza tym miąższ płuc bez zagęszczeń, jamy opłucnowe wolne od płynu, tchawica i oskrzela główne i płatowe drożne, sylwetka serca i duże naczynia śródpiersia w normie, węzły chłonne śródpiersia i dołów pachowych niepowiększone, części kostne objęte badaniem bez widocznych zmian ogniskowych. Czy na podstawie tych wyników można stwierdzić jednoznacznie, że w naczyniach występują komórki nowotworowe, czy potrzebna jest dalsza diagnostyka? Co mnie czeka i jakie są moje rokowania? Jakie mogą być objawy potwierdzające, że choroba się rozwija?
 • 2014-02-18 11:43:11

  Interpretacja wyniku i ocena leczenia

  Kontynuacja pytania "Interpretacja wyniku i ocena leczenia" z 14.02.2014   Przesyłam w uzupełnieniu scan z laboratorium dotyczący węzłów chłonnych. W otrzymanym dokumencie z laboratorium nie ma nic wspominanego o angioinwazji, czyli naciekaniu naczyń krwionośnych na guz. Błędem laboratorium była ocena czynnika HER 2 w stosunku do pierwszego badania zaraz po operacji. W drugim badaniu czynnik HER jest zdiagnozowany jako HER 2 (-). Węzły chłonne są ocenione pTXN0. Czy jednak powinniśmy prosić dodatkowo o ocenę preparatu pod kątem naciekania naczyń krwionośnych i/ lub limfatycznych? To już jest piąty miesiąc po zabiegu (zabieg odbył się 07.10.2013). Czy na taką ocenę nie jest za późno? W jaki sposób monitorować te kwestie po radioterapii? Mam na myśli czy rak się nie przedostał w inne miejsce organizmu? Czy powinniśmy dodatkowo zrobić tomografię PET?
 • 2014-02-15 19:17:14

  Interpretacja wyniku i ocena rokowań

  Kobieta lat 64. 20.12.2013 r. wykonano kwadrantektomię oraz wycięto węzeł wartowniczy. Badanie histopatologiczne sutka lewego: opis materiału: fragment miąższu sutka 5x4,8x2,8 cm, na trzech biegunach nitki. Na przekrojach kremowy guz 1,3x1,4x1,2 cm. Rozpoznanie histopatologiczne: wstępne: carcinoma invasivum mammae, pT1c, NHG3 (3+3+3/19 mitoz w 10HPF o średnicy pola widzenia 0,5 mm). Granice cięcia preparatu z tumorektomii są wolne od zmian nowotworowych, najmniejsze marginesy w granicach: przedniej 0,5 cm, tylnej 0,3 cm; końcowe: carcinoma invasivum mammae, NST (No Special Type). Ogniskowo "carcinoma in situ/praeinvasivum" typum cribriforme. Immunofenotyp: CK(AE1/AE3)+, E cadherin+, p63-/+ (ogniskowo wokół CIS), receptory ER+ (100%), PR (100%), ekspresja antygenu proliferacji Ki67 około 30% jąder komórkowych. Barwienie na obecność śluzu (+) pozytywnie w niektórych cewach gruczołu i wodniczkach śródcytoplazmatycznych, pT1C.\ Badanie histopatologiczne układu chłonnego pachy: opis materiału: preparat układu chłonnego 3,5x2,5x1,5 cm. Na przekrojach 1 węzeł chłonny. Rozpoznanie histopatologiczne: metastases carcinomatosa - 1/1 węzeł dołu pachowego. Maksymalny wymiar ogniska przerzutowego około 2,5 mm. pN1a (SN). Wynik badania immunohistochemicznego: oznaczono białko HER2 za pomocą przeciwciała króliczego Ventana PATHWAY HER-2/neu (4B5). Score=2+, wskazana weryfikacja metodą FISH. Wynik badania molekularnego: WYNIK OZNACZENIA GENU HER2/neu metodą FISH za pomocą Path Vysion HER2 DNA Probe Kit. Wynik końcowy: brak amplifikacji Genu HER-2. (ratio: 1,22). 24.01.2014 r. wycięto układ chłonny pachy lewej. Badanie histopat.: opis materiału: układ chłonny pachy 7,5x5x3,5 cm. Rozpoznanie histopat.: Lymphonodulitis chronica (brak zmian przerzutowych: 0/8, w tym w okolicy szczytu pachy 0/1). Proszę o interpretację wyników oraz określenie rokowań.
 • 2014-02-15 19:15:00

  Warsztaty o e-wolontariacie

  28 stycznia 2014 r. w Warszawie miała miejsce uroczystość podsumowująca V edycję konkursu "Odkryj e-wolontariat".
 • 2014-02-15 10:28:35

  Biopsja mammotomiczna

  Mam 49 lat, ostatnio miałam robioną biopsję mammotomiczną pod kontrolą usg hypoechogenicznego guzka w piersi lewej na godz.2 o dł 11mm. Obecnie czekam na wynik. Mam pytanie, czy możliwe jest, że podczas tego zabiegu został on wycięty w całości, jak poinformowała mnie pani doktor wykonująca biopsję? Nie ukrywam, że sie niepokoję o wynik. Od dwóch lat przechodzę menopauzę, nie biorę żadnych leków hormonalnych. Czy to mogło przyczynić się do pojawienia się guzka? Poziom jakich hormonów powinnam zbadać w laboratorium?
 • 2014-02-15 10:21:12

  Interpretacja wyniku i ocena leczenia

  Pod koniec ubiegłego roku moja mama w wieku 59 lat przeszła mastektomię prawej piersi wraz z usunięciem wszystkich węzłów chłonnych pachowych. Wyniki: rak przewodowy inwazyjny, G2, T1cN1a. Minimalny margines od dołu i od góry po 1 cm, receptory hormonalne: ER, PgR - obie reakcje dodatnie w 75% komórek nacieku raka, HER 2 - reakcja w nacieku raka ujemna, Ki 67 - reakcja dodatnia w około 15% komórek nacieku raka. Wypreparowano 13 węzłów chłonnych dołu pachowego prawego. W 3 węzłach stwierdzono mikroprzerzuty i obecność nacieku w tkankach okołowęzłowych. Zaproponowano następujące leczenie - chemioterapia - 4 cykle AC, radioterapia i hormonoterapia - tymoksyfen. Mam następujące pytania: 1. Czy zaproponowana chemia nie jest za słaba? Czy nie powinno być zastosowanych 6 cykli albo np. taksany? 2. Czy stwierdzone przerzuty do węzłów chłonnych znacznie pogarszają rokowania na wyleczenie? Co oznacza: "obecność nacieku tkanki okołowęzłowej"? 3. Czy mama ma szansę na pełne wyleczenie? 4. W ośrodku, w którym mama się leczy (WCO Poznań) zaproponowano jej udział w badaniach klinicznych nad szczepionką na raka piersi (E75), proszę powiedzieć, czy warto wziąć w nich udział? Czy jest możliwy niekorzystny wpływ takich badań na zdrowie?
 • 2014-02-15 10:16:08

  Rekonstrukcja po BCT

  Jestem prawie 3 lata po BCT, niestety nie jestem zadowolona z wyników operacji, pierś jest zapadnięta i nie wygląda dobrze. Czy mogę się ubiegać w ramach NFZ o rekonstrukcję?
 • 2014-02-14 21:10:23

  Płyn w rekonstruowanej piersi

  Mam 40 lat. W 2004 r. zdiagnozowano u mnie raka sutka piersi prawej. Poddana zostałam badaniom na BRCA - wynik pozytywny. Jestem po obustronnej rekonstrukcji piersi [2005-2007 r.]. Pierś prawa: mastektomia, chemio i radioterapia, natomiast pierś lewa profilaktycznie. Obecnie rezonans magnetyczny wykazał po stronie lewej w świetle implantu widoczne obszary o intensywności sygnału płynu "salad oil sign" oraz linia podtorebkowa długości ok. 5 cm, pod którą układa się warstwa płynu grubości do 5 mm - pęknięcie wewnątrztorebkowe. Czy w takim przypadku zachodzi potrzeba wymiany implantu, a jeśli tak to czy jest to objęte NFZ? Dodatkowo prawa pierś jest mniejsza i nieestetyczna czy jest możliwość jej poprawienia w ramach NFZ?  
 • 2014-02-14 21:04:39

  Interpretacja wyniku histopatologicznego

  Szanowny Panie doktorze!!! Bardzo proszę o opinię na temat badania histopatologicznego wykonanego na mojej prawej piersi i wszystkich węzłach chłonnych, usuniętych [ze mnie !!!] w dniu 3.01.2014 r., czyli niewiele ponad 1 miesiąc temu ....wynik otrzymałam 28.01.br, ale nie bardzo wiem, jak go ugryźć.... Poniżej przedstawiam go, z niewielkimi skrótami: Rozpoznanie kliniczne - rak piersi prawej, pacjentka lat 71 płeć- żeńska. W badaniu mikroskopowym rozpoznano: zmiana średnicy 3cm, szara, z wypustkami....Lobular invasive carcinoma, średnica nacieku - 3 cm. Ognisk zatorowych w naczyniach krwionośnych i węzłach chłonnych nie stwierdza się. Cechy przerzutu raka lobularnego. Średnica przerzutu 0,3 cm z zajęciem torebki węzła. Węzły chłonne: - Metastases carcinomatosae [4/11] [meta/wszystkie] [pN2a] Bardzo proszę o opinię, czy toto jest bardzo złośliwe, czy poszło sobie w moje jestestwo, czy nie zdążyło, a jeśli tak, to czy narobiło mi szkód dużo, czy nie????
 • 2014-02-14 20:59:04

  Interpretacja wyniku i ocena leczenia

  U mojej mamy w wieku 64 został wykryty guz piersi. 07.10.2013 została poddana radykalnej mastektomii, pobrano kilka wycinków i oddano do laboratorium patomorfologii. 25.10. otrzymaliśmy następujący wynik: Rozpoznanie: Zmiana makroskopowo wieloogniskowa. Typ raka G2. Receptor estrogenowy – reakcja pozytywna TS 8 (PS 5 + IS 32) Allred method, Receptor progesteronowy – reakcja pozytywna TS 6 (PS 3 + IS 3) Allred method. Receptor HER2 – reakcja pozytywna (2+). Odczyn proliferacyjny (Ki67) niski na poziomie LI 5% Podtyp biologiczny – luminalny B, HER 2(+). Z takim wynikiem mama udała się do onkologa, który zalecił leczenie hormonalne lekiem APO NOSTRA. Na pytanie czy powinna być zastosowana chemia, powiedział że nie ma takiej potrzeby. W styczniu mama zmieniła lekarza, który jak zobaczył pierwszy wynik, natychmiast ją skierował do laboratorium celem wyjaśnienia nieścisłości wyniku. Nową ocenę i nowy wynik otrzymaliśmy 14.01.2014: Receptor estrogenowy – reakcja pozytywna TS 8 (PS 5 + IS 32) Allred method. Receptor progesteronowy – reakcja pozytywna TS 6 (PS 3 + IS 3) Allred method. Receptor HER2 – odczyn na (1+) – reakcja negatywna. Odczyn proliferacyjny (Ki67) niski na poziomie LI 5%. Podtyp biologiczny – luminalny A HER 2(-). Mam pytania: Czy zastosowane leczenie hormonalne od razu po zabiegu, który się odbył 07.10.2013 r. w postaci tabletek APO NOSTRA było zasadne? Czy nie powinna była mama zostać poddana chemii? Obecnie mama przyjmuje lek ARIMIDEX (od 21.01.2014) i czeka na 20 naświetlań. Lekarz, pod którego opieką w chwili obecnej jest mama zasiał w nas ziarno niepewności, że po zabiegu powinna była być podana chemia. Czy obecne leczenie jest właściwe? Czy powinniśmy zrobić jeszcze inne badania celem poszerzenia diagnostyki? Dodam, że mama psychicznie jest załamana po zamieszaniu z laboratorium i wynikiem patomorfologii. Czuje się osłabiona, bolą ją kości, dostała napadu rwy kulszowej.
 • 2014-02-14 11:48:37

  Badania kontrolne

  Jestem już 18-ty rok od operacji prawej piersi z 1 piętrem węzłów, cyklem chemioterapii i radioterapii pooperacyjnej. Jak często powinnam teraz robić badania i jakie? Żadnych przerzutów nie było.
 • 2014-02-14 11:44:26

  Wzrost markerów raka piersi

  Chciałabym zapytać jak to jest z tymi markerami ca15.3. Jestem 10 lat po operacji rak piersi prawej, G2, 16 węzłów wyciętych (czyste), chemia, lampy, zoladex, armidex. Potem profilaktyczne usuniecie macicy z przydatkami i prawie 10 lat było wszystko dobrze. Od lipca 2013 r. zaczęły rosnąć markery, było 41 a dziś mamy luty 2014 r. i jest już 718. Wszystkie badania wykonane łącznie z PET-em i nic nigdzie nie widać, więc czemu te markery rosną?
 • 2014-02-14 11:37:52

  Czy zastosowane leczenie było odpowiednie

  Mam 54 lata. Przed zdiagnozowaniem u mnie choroby nowotworowej byłam objęta przez ponad 4 lata HTZ. Dwa lata temu przeszłam kwadrantektomię prawostronną z biopsją węzłów wartowniczych. Guz wycięty z dużymi marginesami. Wyniki badań histopatologicznych - carcinoma ductale infiltrans mammae, Bloom 1st. W obrębie wyciętego kwadrantu nie znaleziono dodatkowych ognisk raka. Margines dolny i górny bez utkania nowotworowego. PT1c. Usunięto 5 węzłów. W dalszej diagnostyce okazało się, że jeden z nich jest w całości wypełniony komórkami rakowymi. Po miesiącu zabieg usunięcia wszystkich węzłów, w których nie znaleziono przerzutów. Pozostałe wyniki ER-TS 8/8, PR-TS7/8, HER2 ujemny, Ki67- 2%, BRCA1 nie stwierdzono nosicielstwa. Zastosowane leczenie 4 AC (lekarze zastanawiali się czy nie odejść od chemioterapii, ale ze względu na zajęty węzeł podano chemię), radioterapia 20 lamp + 5 celowanych i hormonoterapia 5 lat. Aktualne badania są prawidłowe. Jedyną trudnością jest słaba odporność (niski poziom białych ciałek - 3 tys) Czy zastosowane leczenie było odpowiednie i jakie są rokowania? Niepokoi mnie ten zajęty węzeł.
 • 2014-02-13 16:36:06

  Interpretacja przypadku

  Mam 37 lat. W listopadzie 2012 roku dostałam diagnozę z biopsji cienkoigłowej "rak przewodowy inwazyjny, guz o wielkości ok. 3cm. G2, T2, Estrogen 8, progesteron 0, her2 negatywny, Ki67- 50%. Zastosowane leczenie: wycięcie węzła wartowniczego - czysty, chemia przedoperacyjna 8 cykli TAC (badanie kontrolne po skończeniu chemii - usg wykazało brak guza w piersi), operacja oszczędzająca - wyniki histopatologiczne potwierdziły brak komórek nowotworowych w pobranym materiale, 33 naświetlenia (25 cała pierś i 8 na loże po guzie), tamoksifen na 10 lat. Moje pytania: 1. czy zastosowane leczenie jest właściwe? 2. jakie mam szanse na wyleczenie? 3. czy powinnam wyciąć jajnik (20 lat temu z powodu cyst usunięto mi lewy jajnik i połowę prawego), nie miesiączkuję już od drugiego cyklu chemii? 4. czy usunąć piersi profilaktycznie, jeżeli test na brca 1, 2 potwierdzi mutację? 5. kiedy powinnam mieć kontrolne usg i mammografię oszczędzonej piersi od zakończenia leczenia?
 • 2010-02-16 00:00:00

  węzły chłonne pachowe

  Węzły chłonne są częścią naturalnego układu odpornościowego organizmu. Chłonka natomiast to nazwa płynu tkankowego,...
 • 2010-01-14 00:00:00

  markery nowotworowe

  Markery to substancje, których zwiększone stężenie we krwi można powiązać z toczącym się w organizmie procesem...
 • 2014-09-16 08:45:00

  XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi na Jasną Górę.

   Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki zaprasza na XVII Ogólnopolską Pielgrzymkę Kobiet po Chorobie...
 • 2010-01-18 00:00:00

  progresja choroby nowotworowej

  Progresja choroby (progression of the disease) - zwiększenie się wielkości guza o ponad 25 proc. lub pojawienie się nowych...
 • 2010-01-20 00:00:00

  FISH

  FISH - (fluorescencyjna hybrydyzacja in-situ) Test FISH to badanie określające status receptora HER2 w komórce...
 • 2011-04-03 19:24:28

  Na moją nutę

  Zapraszamy na nową audycję w Radiu Pozytyw "Na moją nutę"
 • 2011-01-05 22:50:58

  Słuchacze puszczają muzykę: Pilot_613

  Zapraszam do słuchania.  Nic nie obiecuję oprócz tego, że jestem na bakier z nowościami a starocie...
 • 2011-01-02 23:48:03

  Lista przebojów

  Każde radio ma swoją liste przebojów. My też taką tworzymy :)
 • 2011-02-23 19:45:44

  Muzyka podszyta poezją.

  Zapraszamy na nową audycję w Radiu Pozytyw. Jej roboczy tytuł brzmi: „Muzyka podszyta poezją”. Autorka...
 • 2011-02-06 11:43:50

  Wejdź na czat

  Zapraszam serdecznie do słuchania programu w każdą środę o godzinie 21.