Ocena:
oceń

rozmiar czcionki

|

|

poleć

|

drukuj

|

forum

|

2017-08-16 11:45:00

E-Zdrowie – Kompedium wiedzy dla pacjentów

E-Zdrowie jest często wymieniane jako rozwiązanie wspierające zrównoważony rozwoju opieki zdrowotnej, w kontekście rosnącego zapotrzebowania na opiekę zdrowotną z powodu zmian demograficznych oraz niedoboru personelu medycznego. E-Zdrowie może usprawnić zarządzanie usługami w zakresie chorób przewlekłych i poprawić opiekę nad pacjentami, pobudzić transgraniczną opiekę zdrowotną, zwiększyć wydajność i równość dostępu do usług i świadczeń w ramach systemu opieki zdrowotnej. 

Mimo, że e-Zdrowie może przynieść pacjentom wiele korzyści, trudności w jego wdrażaniu wskazują, że opieka zdrowotna nie jest w stanie skutecznie przyjąć rozwiązań opartych o Internetowe Technologie Komunikacyjne (ICT) w porównaniu z innymi sektorami. Kluczowe przeszkody obejmują bariery prawne i techniczne (interoperacyjność) oraz niedostatek narzędzi i usług przyjaznych użytkownikowi. Obserwujemy również niski poziom świadomości i zaufania pacjentów oraz pracowników służby zdrowia, do tych rozwiązań.
Zacznijmy od kilku podstawowych pojęć i definicji.


E-ZDROWIE – CO OZNACZA?
E-Zdrowie (eHealth) oznacza, wykorzystanie urządzeń elektronicznych, służących do świadczenia usług zdrowotnych lub dostarczenia informacji o zdrowiu. Mogą być wykorzystane jako środek skutecznego dostarczania lub wymiany informacji, zarówno dla pracowników służby zdrowia, pacjentów, jak i obywateli. Mogą również służyć w celu poprawy zarządzania systemami opieki zdrowotnej lub funkcjonowania publicznych służb zdrowotnych.
Usługi e-Zdrowia obejmują m.in.:
Usługi i narzędzia informacyjne umożliwiające elektroniczne dostarczanie pacjentom informacji zdrowotnych
Usługi mające na celu wspieranie dostawców usług medycznych i użytkowników, na przykład Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) lub e-Recepty, dostępnych dla pacjentów
Domowe narzędzia e-Zdrowia i usługi telemedyczne dla osób przewlekle chorych, oparte na aplikacjach, które umożliwiają obywatelom otrzymującym opiekę zdrowotną, zarówno stacjonarne jak i mobilne, wsparcie w domowym/lokalnym środowisku, poza tradycyjnymi placówkami opieki zdrowotnej.


TELEZDROWIE, TELEMEDYCYNA, M-ZDROWIE
TeleZdrowie (teleHealth), to usługi specjalistów zajmujących się diagnozowaniem, leczeniem, opieką, oceną stanu zdrowia i monitorowaniem pacjentów, bez wymogu, aby obie osoby znajdowały się fizycznie w tej samej lokalizacji.
TeleMedycyna (teleMedicine), medycyna na odległość – forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala ona przełamywać geograficzne bariery, umożliwiając specjalistom medycznym wymianę informacji i przesyłanie obrazów statycznych, jak i dynamicznych (przesyłanie najwyższej jakości zdjęć EKG, USG, MRI). Pozwala przeprowadzić diagnozę na odległość. TeleZdrowie obejmuje funkcje monitorowania i nadzoru oraz promocji w obszarze zdrowia publicznego. Ma szersze znaczenie niż telemedycyna, ponieważ obejmuje wspomaganą komputerowo telekomunikację wspierając zarządzanie dostępem do literatury i wiedzy medycznej.
M-Zdrowie (mHealth) obejmuje praktykę medyczną i zdrowie publiczne obsługiwane przez urządzenia przenośne, takie jak telefony komórkowe, urządzenia do monitorowania pacjentów i inne urządzenia bezprzewodowe".


E-ZDROWIE MA SŁUŻYĆ PACJENTOM

Koncentracja uwagi na pacjencie uznawana jest coraz częściej, jako kluczowy składnik opieki o wysokiej jakości. Pacjenci z przewlekłym i długotrwałym schorzeniem rozwijają specyficzne potrzeby w porównaniu do ogółu populacji. Coraz większa liczba pacjentów choruje na więcej niż jedną chorobę jednocześnie. Jednym z ważnych elementów, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu usług e-Zdrowia, jest przede wszystkim dbałość o pacjenta, a nie o chorobę.
Istnieją szczególne wyzwania dla wdrożenia technologii e-Zdrowia w opiece zdrowotnej (w szczególności teleZdrowia i teleMedycyny). Zarówno pacjenci, jaki i pracownicy służby zdrowia zauważyli, że rozwój technologii e-Zdrowia jest zbyt często stymulowany przez producentów, a nie przez potrzeby użytkowników. Jednym z zaleceń zawartych w raporcie jest zapewnienie, aby podczas projektowania i oceny usług e-Zdrowia, deweloperzy tych usług i organizacje medyczne uwzględniały wymagania pacjentów.


E-ZDROWIE WZMACNIA ROLĘ PACJENTÓW - UPODMIOTOWANIE
Upodmiotowienie/umocowanie pacjenta (patient’s empowerment), to wielowymiarowy proces, który pomaga ludziom kontrolować własne życie i zwiększa ich zdolność w działaniach, które określają jako istotne dla nich samych. Natomiast upodmiotowienie zbiorowe, to proces, za pomocą którego jednostki i społeczności mogą wyrazić swoje obawy, opracować strategie zaangażowania w podejmowanie decyzji oraz podejmować działania polityczne, społeczne i kulturalne w celu zaspokojenia tych potrzeb". Upodmiotowienie pacjentów jest warunkiem wstępnym do wdrożenia e-Zdrowia na dużą skalę, jak i pełnego wykorzystania jego potencjalnego, koniecznym dla uzyskania pozytywnego efektu końcowego. Pacjenci potrzebują także nowych umiejętności, niezbędnych dla uzyskania dostępu do usług e-zdrowia.
Wszystkie usługi związane z elektroniką pociągają za sobą pewien stopień odpowiedzialności od pracowników służby zdrowia względem pacjentów. Jeśli nie zapewni się odpowiedniego wsparcia, przekazanie pacjentom większej odpowiedzialności za opiekę nad własnym zdrowiem, nie oznacza to jeszcze ich upodmiotowienia,. Usługi e-Zdrowia muszą być realizowane w sposób uwzględniający indywidualne wybory, zdolności i chęć udziału pacjentów w przyjmowaniu odpowiedzialności za podejmowane decyzji.


INFORMACJA ZDROWOTNA
Umiejętność korzystania z e-Zdrowia stawia wyzwania. Coraz więcej Polaków i Europejczyków korzysta z Internetu, aby znaleźć tam informacje na temat zdrowia. Umiejętności w zakresie e-Zdrowia to szersza koncepcja, która obejmuje również umiejętności niezbędne do korzystania z narzędzi elektronicznych do dbania o zdrowie.
Istnieją różne bariery umiejętności korzystania z edukacji zdrowotnej w formie cyfrowej. Pacjenci, którzy korzystali z technologii teleZdrowia w przeszłości, uważają je za łatwe w użyciu. Ci, którzy nie byli użytkownikami technologii teleZdrowia tylko przypuszczają, że są łatwe w użyciu, lecz z nich nie korzystają, co może świadczyć o braku zaufania do własnej wiedzy i umiejętności wymaganych do korzystania z teleZdrowia. Dodatkowo pracownicy systemu ochrony zdrowia mają wątpliwości, dotyczące zdolności pacjentów do korzystania z usług teleZdrowia.
Umiejętność pacjentów w rozumieniu i korzystaniu z e-Zdrowia różnią się w zależności od pewnych czynników, w tym od: sytuacji lokalnej (e-Zdrowie nie rozwija się równomiernie w całej Polsce), stabilności finansowej, poziomu wykształcenia oraz wsparcia rodzinnego i społecznego dla pacjenta. Szczególnie niepokoi niska zdolność starszych pacjentów do rozumienia i przyswajania sobie wiedzy na temat zdrowia. Wiele osób starszych korzysta z Internetu dla różnych potrzeb życiowych, ale wciąż jest duża grupa, która nie ma dostępu do Internetu: może to być spowodowane niskim dochodem, niższym poziomem wykształcenia lub brakiem umiejętności rozumienia wynikających z tego korzyści.


ROZWÓJ E-ZDROWIA – ROLA PACJENTÓW
Znaczące zaangażowanie pacjentów w opracowywanie i ocenę usług e-zdrowia jest podstawowym warunkiem, który należy spełnić, przy wdrażaniu usług e-zdrowia skoncentrowanych na pacjentach. Zaangażowanie, o którym tu mowa, musi być planowane, odpowiednio wspierane, przeprowadzane i oceniane. Unikalna wartość perspektywy pacjentów jest wciąż zbyt często ignorowana. W ten sposób, zaangażowanie końcowych użytkowników nowych technologii w ich tworzenie i udoskonalanie jest minimalnie. Taki model innowacji jest niezrównoważony, ponieważ może powodować marnotrawstwo zasobów opieki zdrowotnej i utrudnić korzystanie z usług e-Zdrowia przez pacjentów.
Organizacje pacjentów wskazują, że mobilne aplikacje dotyczące zdrowia, opracowywane są często bez odpowiedniej oceny potrzeb ze strony pacjentów, i bez zaangażowania organizacji pacjentów. W efekcie pływa to na ograniczenie możliwości ich stosowania przez pacjentów. Kluczową zasadą


E-ZDROWIE A RELACJE MIĘDZYLUDZKIE
Relacje międzyludzkie i ich wpływ na relacje pacjent/zawodowy personel medyczny, są często marginalizowane, a w rzeczywistości jest to ważny czynnik budowania zaufania do technologii e-Zdrowia. Dlatego ważne jest, aby projektować i testować takie usługi nie tylko w laboratorium, ale także w środowisku pacjenta.
Innym wymiarem uwzględnianym przy wdrażaniu e-Zdrowia jest rola wspólnot lokalnych. E-zdrowie musi być dostosowane do potrzeb różnych grup pacjentów, a sukces warunkowany jest prawidłowym ulokowaniu, uwzględniającym otoczenie danej społeczności. Rekomendowanym działaniem jest wykorzystanie instytucji publicznych, np. bibliotek, odgrywają one ważną rolę we wdrażaniu innowatorskich rozwiązań w wielu regionach.
Ignorowanie czynnika ludzkiego jest często podnoszone, jako jeden ze znaczących powodów nieudanych realizacji usług e-Zdrowia.


BEZPIECZEŃSTWO E-ZDROWIA
Ważnym problemem dla pacjentów jest bezpieczeństwo i jakość usług związanych z e-Zdrowiem. Usługi te muszą być tak samo bezpieczne i oferować porównywalne jakości do tradycyjnych usług. Ponadto, e-Zdrowie powinno wykazać wartość dodaną dla pacjentów pod względem wyników zdrowotnych i jakości ich życia.
Rozwiązania dla zdrowia wykorzystujące urządzenia mobilne, obejmują praktyki medyczne i usługi publiczne, obsługiwane przez urządzenia przenośne, takie jak telefony komórkowe, urządzenia do monitorowania pacjentów i inne diagnostyczne urządzenia bezprzewodowe.
Aplikacje zwiększające komfort i dobrostan szerszej społeczności, mogą stanowić szczególne wyzwanie, ponieważ nie są regulowane prawem krajowym i prawem UE, a ważność dostarczanych informacji lub ich bezpieczeństwo i jakość nie jest monitorowana.


PRZYKŁADY CIEKAWYCH APLIKACJI ZDROWOTNYCH DLA PACJENTÓW


BREAST TEST

Właściwe i regularne samobadanie jest konieczne w celu wykrycia wczesnych zmian w piersiach, które mogą świadczyć nawet o chorobie nowotworowej. Piersi należy badać dokładnie pomiędzy 7 a 10 dniem od rozpoczęcia miesiączki, a w przypadku jej braku należy wyznaczyć na to jeden dzień w miesiącu.
Program "Breast" Test będzie wyjaśniał krok po kroku, które obszary piersi należy badać, w jaki sposób, kiedy i na co szczególnie zwracać uwagę. Aplikacja "Breast Test" jest projektem stworzonym przez firmę Roche we współpracy z Federacją Stowarzyszeń "Amazonki".
Do pobrania: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.positiva.breasttestapp&hl=pl

DERMOCHECK

Dermocheck to aplikacja mobilna stworzona z myślą o osobach dbających o zdrowie swoje i swoich bliskich. Narzędzie pozwala zapoznać się z aktualnymi danymi dotyczącymi czerniaka, prezentuje właściwy sposób przeprowadzania samobadania oraz przybliża przebieg ścieżki terapii w przypadku wykrycia choroby.

Aplikacja została utworzona pod opieką Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Bazuje na informacjach merytorycznych przygotowanych przez pracowników Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz ekspertów Akademii Czerniaka.
Dermocheck ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie jest konsultacją specjalistyczną, dlatego wszelkie niepokojące zjawiska należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi.

Więcej informacji: http://www.akademiaczerniaka.pl/aplikacja-dermocheck/o-aplikacji-dermocheck/

PULMOINFO

PulmoInfo to innowacyjna aplikacja, która powstała z inicjatywy Polskiej Grupy Raka Płuca, bazując na doświadczeniu klinicznym pracowników Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz ekspertów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Aplikacja ma wyłącznie charakter edukacyjno-informacyjny i pozwoli chorym na raka płuca zapoznać się z przebiegiem procesu terapeutycznego.
Aplikacja PulmoInfo jest narzędziem niekomercyjnym, które można bezpłatnie pobrać na smartphone ze sklepu App Store lub Google Play i które będzie rekomendowane każdemu pacjentowi choremu na raka płuca. 


Więcej informacji: http://www.polgrp.org.pl/aplikacje

RZUĆ PALENIE - QUIT NOW

Jak rzucic palenie papierosów ? Silna motywacja jest kluczem. Aplikacja pomoże ci utrzymać motywację i rzucić palenie na zawsze.
Cechy:
- Śledź swój Postęp i się nie poddawaj!
- Inspiruj się poprzez Korzyści Rzucenia!
- Zachęcaj się Nagrodami.
- Śledź Swój Powrót Zdrowia.
- Prowadź Dziennik, aby monitorować swoje postępy.

Do pobrania: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.despdev.quitsmoking&hl=pl
  

poleć znajomemu drukuj skomentuj rss
Oceń artykuł:

Forum

Poczytaj również

 • Avatar

  2022-11-06 08:50:50

  Interpretacja USG piersi

  Mam 49 lat. Proszę o interpretację wyniku usg: Piersi o budowie gruczolowo-tluszczowej. W piersi lewej na godz. 1. w tylnej...
 • Avatar

  2022-11-05 10:59:10

  Jaka powinna być zastosowana hormonoterapia

  Mam 66 lat. 6 lat temu zdiagnozowano u mnie raka piersi. Przeszłam mastektomię piersi prawej z limfadenctomią węzłów...
 • Avatar

  2022-11-05 10:55:28

  Interpretacja przypadku

  Invasive breast carcinoma - invasine lobular carcinoma G2, E-kadheryna (-), ER (+) 5/8, PR (+) 5/8, HER-2: 0 odczyn ujemny,...