Nasz Ekspert

Avatar

Agnieszka Truskolaska

  • Avatar

    Coś dla ciała, coś dla ducha, coś dla siebie – zachowania zdrowotne

    Pojęcie zdrowia i choroby Z punktu widzenia modelu biomedycznego pojęcie zdrowia rozumiane jest jako brak choroby i opiera się o wskaźniki patologiczne. Zdrowie to stan, w którym organizm funkcjonuje sprawie, w tym w sferze procesów psychicznych, choroba zaś narusza ten stan. Podejście holistyczne umiejscawia pojęcie zdrowia w systemie otaczającej człowieka wielopłaszczyznowej rzeczywistości, do której należą wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy. To rodzaj równowagi pomiędzy dwoma biegunami: po jednej stronie znajduje się optymalny stan zdrowia, po drugiej zaś choroba w sensie klinicznym. Między wyżej wymienionymi wymiarami istnieje równowaga, a jej naruszenie powoduje dezintegrację funkcjonowania człowieka z otoczeniem (za: Młynarska i wsp., 2015). 

    więcej